Privacy verklaring Voetreflexpraktijk Esther

Inzake de nieuwe Europese privacywetgeving, per 25 mei 2018, de AVG. 

Deze verklaring kunt u ook lezen in mijn praktijk.

 

Privacy verklaring

Voetreflexpraktijk Esther gevestigd te Amsterdam en Oostzaan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging: Plantage Middenlaan 66, 1018 DH Amsterdam

tweede vestiging: Noordeinde 67, 1511 AB Oostzaan.

Telefoonnummer: 06-42511397

Mail adres: info@voetreflexpraktijkesther.nl

Website: www.voetreflexpraktijkesther.nl

Esther Landzaat is zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Voetreflexpraktijk Esther.

  

De persoonsgegevens

Voetreflexpraktijk Esther verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.  Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 

·        Voor- en achternaam

·        In geval van behandeling van kinderen tot 16 jaar: naam, telefoonnummer, e-mailadres beide ouders

·        Geslacht

·        Geboortedatum

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Polis-/relatienummer en naam zorgverzekeraar

·        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, de vragenlijst en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voetreflexpraktijk Esther verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:   

·        Informatie over uw gezondheidstoestand en de voortgang  en reacties van de behandelingen

·        Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen

 

Met welk doel Voetreflexpraktijk Esther persoonsgegevens verwerkt

Voetreflexpraktijk Esther verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Het afhandelen van de betaling

·        Om de factuur op te kunnen stellen met de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u de factuur kunt indienen bij de zorgverzekeraar

·        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

·        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

·        Omdat zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte en administratie. 

 

Bewaarplicht persoonsgegevens

Voetreflexpraktijk Esther bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn, volgens de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) van cliënt-dossiers is 20 jaar, ingaand na afloop van de laatste behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid.  Het gaat om de volgende gegevens:  

·        NAW gegevens 

·        Geboortedatum

·        E-mailadres

·        Telefoonnummer

·        Polis-/relatienummer en naam zorgverzekeraar

·        Datums van de behandelingen

·        Behandelverslagen

 

Delen van persoonsgegevens  

Voetreflexpraktijk Esther zal er voor zorgdragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Esther Landzaat heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij in principe geen gegevens van cliënten mag delen of aan anderen mag verstrekken.

De gegevens uit uw dossier kunnen alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie / behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens haar afwezigheid. Alleen met uw toestemming.

·        Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat zij, een factuur kan opstellen.

Als Esther Landzaat vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u daar eerst over informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit is in het geval van Voetreflexpraktijk Esther administratiekantoor Pronk & Alleman BV. Hier gaat het alleen om gegevens die nodig zijn om de factuur op te stellen.

Daarnaast gebruikt Voetreflexpraktijk Esther het salon softwareprogramma Salonized. Een software voor agenda, online afspraken en klantenbeheer. Voetreflexpraktijk Esther blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 

Alleen bij overlijden van Esther Landzaat wordt zorggedragen voor het overdragen van de dossiers van alle cliënten en is er een overeenkomst getekend met collega-therapeuten. Mariël Hoevenaars van Fundament voetreflex voor de cliënten van Amsterdam, Karin Nederlof van Karin-Care voor de cliënten van Oostzaan, dat cliënten door 1 van hun benaderd worden met de vraag of de dossiers binnen 1 maand vernietigd mogen worden.    

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u (of een andere door u te bepalen zorgverlener of organisatie) te sturen. 

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd 

Voetreflexpraktijk Esther neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voetreflexpraktijkesther.nl of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Opgesteld mei 2018, aangepast mei 2020 Esther Landzaat